Japanese Hyuga Pumice for Bonsai Soil

$15.00 $12.24

Japanese Hyuga Pumice to be used in bonsai soil mix

3lbs 12oz

Reviews