Japanese Hyuga Pumice for Bonsai Soil

$26.95

Japanese Hyuga Pumice to be used in bonsai soil mix

3lbs 12oz

Reviews